top of page

המודל החברתי

המודל החברתי הוא המודל המנחה בתחום לימודי מוגבלות (Disability Studies). המהפכה שהובילה ליצירת המודל החלה בשנות ה-60 של המאה ה-20, כאשר המודל עצמו פותח ב-1983 על ידי מייק אוליבר בתנועת הנכים בבריטניה כתגובה למודל הרפואי.

מוגבלות על פי המודל הרפואי היא לקות רפואית. לפי מודל זה נכות מוגדרת כמצב לא תקין, היוצא דופן מתוך החברה הבריאה, ומתמקדת במצב הביולוגי או הפיזי שעמו הפרט נדרש להתמודד.

בתגובה לראייתו הצרה של המודל הרפואי, פותח בשנת 1983 המודל החברתי למוגבלות ומתוכו התפתח המושג יכולתנות. המודל החברתי מתבסס על הטמעת ההבדל בין המושג "נכות" לבין המושג "מוגבלות", ולפיו המוגבלות אינה מתבטאת בתסמינים פיזיים ובמצב של חולי אלא בחסמים חברתיים וסביבתיים כגון חינוך, זכויות ושירותים, תחבורה, עיצוב סביבתי ועוד.

 

שני מודלים אלה יחדיו מספקים הזדמנות למבט חברתי ונפשי מורכב יותר על מוגבלותו של האדם.

 

המודל החברתי - סגור

מגבלה כפרספקטיבה חדשה על החיים

התייחסות למגבלה הפיזית בטיפול

בנות ובני זוג של אדם עם מגבלה פיזית

bottom of page